Πολιτική Απορρήτου Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
για την επεξεργασία των δεδομένων τους
με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Το Ταμείο δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων του. Είναι αφοσιωμένο στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο στόχος του Ταμείου είναι να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα τους ασφαλή, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, το Ταμείο έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα που έχουν συλλεχτεί με οποιοδήποτε τρόπο που αυτός ορίζεται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή/και μετά από απόφαση Δ.Σ. του Ταμείου. Το Ταμείο συλλέγει, αποκλειστικά στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού του, μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρούνται οικειοθελώς από τους ασφαλισμένους, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες σχετικά με την ασφάλιση τους.

Οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ταμείου περιγράφονται παρακάτω, καθώς και σε ξεχωριστές ανακοινώσεις που παρέχονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται, καλύπτει όλους τους κλάδους ασφάλισης και δραστηριότητες του Ταμείου.

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι όπως μελετήσουν την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται, αρχικά μέσω της εγγραφής τους στο Ταμείο, καθώς και τον τρόπο που αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, διαβιβάζονται και προστατεύονται οι πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει το Ταμείο καθόλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του σε αυτό.

Η ασφάλιση στο Ταμείο συνεπάγεται ότι ο ασφαλισμένος αποδέχεται και συναινεί με τις πρακτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων.

1.1 Το είδος των Προσωπικών Δεδομένων προς συλλογή.

Tα Προσωπικά Δεδομένα των ασφαλισμένων λαμβάνονται - συλλέγονται από το Ταμείο, αρχικά με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εγγραφής μέλους (εφεξής «Αίτηση») κα των απαιτούμενων δικαιολογητικών των φυσικών προσώπων. Συμπληρωματικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, είτε προσωπικού χαρακτήρα είτε ασφαλιστικής φύσεως, δύναται να συλλεχθούν επίσης και κατά την υποβολή επιπρόσθετων ειδών αιτήσεων όπως: αίτησης μεταβολής εισφοράς, αίτησης επικαιροποίησης /διόρθωσης στοιχείων, αίτησης αποζημίωσης καθώς και αίτησης διαγραφής του ασφαλισμένου.

Ενδέχεται ωστόσο να έχουν ήδη παραχωρήσει με ρητή συγκατάθεση τους παλαιότερα τα Προσωπικά τους Δεδομένα στο Ταμείο (εάν, για παράδειγμα, είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ταμείο και συνεπώς είναι ενεργοί ή μη ασφαλισμένοι στο χρόνο αυτό).

Στα σχετικά έγγραφα αιτήσεων, γίνεται σαφής ενημέρωση των φυσικών προσώπων και υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται με την ως άνω διαδικασία και είναι τα ακόλουθα:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο κ.λπ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
 • Δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης: Κύριος Φορέας Ασφάλισης (εφόσον απαιτείται), ΑΜΚΑ κλπ.
 • Δεδομένα Πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των εισφορών ή και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των ασφαλισμένων προς το Ταμείο, είτε για την πίστωση σε αυτούς ποσών ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε αυτούς ποσών π.χ. παροχών από το Ταμείο.
 • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη ένταξη του φυσικού προσώπου στο Ταμείο και διαχείριση της ασφάλισης του σε αυτό: σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα που αφορούν στον ατομικό λογαριασμό που διατηρεί ο ασφαλισμένος στο Ταμείο και προκύπτουν από την καταβολή και επένδυση των ασφαλιστικών εισφορών του.
 • Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Τόσο με την εγγραφή όσο και με την υποβολή όλων των ειδών αιτήσεων μέσω των οποίων παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων στο Ταμείο, συναινούν ρητά στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από το Καταστατικό ή και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.

1.2 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Το Ταμείο γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των ασφαλισμένων και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασφάλισης τους καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτό.

Η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει στο Ταμείο να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον έχει την νόμιμη βάση να προχωρήσει σε αυτή την πράξη. Επιπρόσθετα απαιτείται να γνωστοποιούνται στους ασφαλισμένους οι λόγοι αυτοί της επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν διενεργείται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, αυτή θα στηρίζεται σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:

 • Διαχείριση ασφαλιστικού βίου: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τόσο των ασφαλισμένων όσο και του Ταμείου προς αυτούς, που προκύπτουν καθόλη τη διάρκεια της παραμονή τους στο Ταμείο.
 • Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει λόγω της υποχρέωσης του Ταμείου να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων ώστε να συμμορφώνεται με μία νομική υποχρέωση, να παρέχει πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα όταν αυτό απαιτείται.
 • Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να γίνει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων όταν το Ταμείο έχει έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας ούτως ώστε να διασφαλίσει την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.
 • Η συγκατάθεση των ασφαλισμένων: ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί από το Ταμείο ειδική άδεια για επεξεργασία κάποιων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων, η οποία θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν υφίσταται σχετική συγκατάθεση των ασφαλισμένων προς αυτό. Μπορεί ο εκάστοτε ασφαλισμένος να αποσύρει την συναίνεση του οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με το Ταμείο στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων του Ταμείου .

Ειδικότερα, το Ταμείο συλλέγει τα αναγκαία «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι εν λόγω ασφαλισμένοι προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ή από το Καταστατικό ή/και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός φυσικού προσώπου, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικά ή επαγγελματικά σωματεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή ή το ποινικό του μητρώο. Παρακαλούμε τους ασφαλισμένους να παραχωρούν μόνο τα απαιτούμενα και απολύτως απαραίτητα ευαίσθητα δεδομένα στο Ταμείο και μόνο σε περίπτωση που δια της παρούσας συναινούν στη χρήση από το Ταμείο αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους ασφαλιστικούς σκοπούς του Ταμείου και εάν αποδέχονται τη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων του Ταμείου και σε εξουσιοδοτημένους Προμηθευτές του. Εάν προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς το Ταμείο είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του Ταμείου.

1.3 Από πού και πώς συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων.

Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών-ευαίσθητων δεδομένων που συλλέγονται για την αξιολόγηση της Αίτησης, προσκομίζονται με τους εξής τρόπους:

 • Από τον Αιτούντα-Υποκείμενο των Δεδομένων: χειρόγραφα και με απευθείας φυσική παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Ταμείου, μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς προς το Ταμείο ή εναλλακτικά αυτοματοποιημένα με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από ειδική πλατφόρμα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Ειδικότερα, σχετικά με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σημειώνεται ότι, σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου τεχνολογίες όπως πχ. cookies για τη συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτονται διαδικτυακά το Ταμείο φυσικά πρόσωπα.

1.3.1 Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ασφαλισμένου κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

1.3.2 Cookies

Ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή του ασφαλισμένου ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή του με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ταμείου. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή του και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του κάθε ατόμου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Η χρήση των cookies δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του ασφαλισμένου.

Επιπλέον, τα cookies απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας καθώς επίσης βοηθούν να έχει το Ταμείο εικόνα σχετικά με την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Στην ιστοσελίδα, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή των cookies και θα δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να πληροφορηθεί αναλυτικά για τους όρους χρήσης αυτών. Η απάντηση του ασφαλισμένου θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 90 ημερών.

Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν δεν αποδεχθεί τα cookies, δεν θα είναι σε θέση να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Ταμείου και να γνωρίσει πλήρως τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να μη μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Σημειωτέον ότι, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Εάν παρόλα αυτά, επιθυμεί ο ασφαλισμένος να ανακαλέσει την επιλογή του, μπορεί σαφώς να επιλέξει να μην αποδεχτεί τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής του) από όπου μπορεί να διαγράψει τα cookies από τη συσκευή του οποτεδήποτε.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το Ταμείο με την Αίτηση, καθώς και αυτά που θα συλλεχθούν κατά τη υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω στο παράρτημα 1.1, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ίδιο ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (πχ. Προμηθευτές και Συνεργάτες Προμηθευτή), για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Την εξέταση της Αίτησης, την ταυτοποίησή του ασφαλισμένου και την ένταξή του στο Ταμείο,
 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου προς τον ασφαλισμένο, που απορρέουν από τη ασφάλιση του τελευταίου, την ομαλή λειτουργία του Ταμείου σχετικά με τη λήψη των εισφορών καθώς και καταβολή παροχών στον ασφαλισμένο, την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του ασφαλισμένου μέσω της περιοχής μελών αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει το Ταμείο για θέματα της μεταξύ τους ασφαλιστικής σχέσης.
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων των ασφαλισμένων.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων για αναλογιστικούς σκοπούς.
 • Τη συμμόρφωση του Ταμείου σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά του Ταμείου και των συνδεδεμένων με αυτήν Προμηθευτών και Συνεργατών Προμηθευτών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

3. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Σε περίπτωση ασφάλισης των Υποκειμένων των Δεδομένων, το Ταμείο θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σχέσης του με το Ταμείο, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αυτή ορίζεται στο Καταστατικό του Ταμείου. Σε περίπτωση μη ένταξης ασφαλισμένων στο Ταμείο εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για τρείς (3) μήνες από την απόρριψη της σχετικής αίτησης εγγραφής. Εφόσον ο νόμος ή οι κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν το Ταμείο σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το Ταμείο που αφορούν κάποιον ασφαλισμένο άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτό, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των Υποκειμένων ή αφορούν σε συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτών, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων θα καταστρέφονται με την προϋπόθεση η ενέργεια αυτή να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Ταμείου στο σύνολο του.

4. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

 • Τα Διοικητικά όργανα και οι απασχολούμενοι στο Ταμείο, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την ορθή και απρόσκοπτη διαχείριση της ασφαλιστικής σχέσης των ασφαλισμένων με το Ταμείο.
 • Οι εξουσιοδοτημένοι από το Ταμείο Προμηθευτές ή/και Συνεργάτες Προμηθευτή και κάθε Εκτελών την Επεξεργασία που έχουν αναλάβει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των ασφαλισμένων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Ταμείου (για λογαριασμό του), υπό τον όρο πάντα, της τήρησης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας. Σημειωτέον ότι διαβιβάζονται σε αυτούς προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας.
 • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον υπάρχει σχετικό έννομο συμφέρον.
 • Σε περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων του Ταμείου, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, ελεγκτικών εταιρειών ή Εποπτικών Αρχών τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων μπορούν να μεταβιβαστούν, είτε για τη διεξαγωγή ελέγχων ή συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Σε κάθε διαβίβαση το Ταμείο λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Το Ταμείο και ο Προμηθευτής ή/και ο Συνεργάτης Προμηθευτή μπορεί πέρα της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στις εγκαταστάσεις τους, να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα εντός ή εκτός του ΕΟΧ (πχ. χρήση υπηρεσιών Cloud). Εάν αυτό συμβεί, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων θα συνεχίσουν να προστατεύονται από τους όρους προστασίας δεδομένων που διέπουν την χρήση τέτοιων υπηρεσιών, όπως αυτοί καθορίζονται στο ευρωπαϊκό ή και διεθνές δίκαιο και είναι σε μία μορφή εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το να παρέχουν προσωπικά δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Επίσης, το Ταμείο δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχονται από τους ασφαλισμένους σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing).

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Το Ταμείο εφαρμόζει τα κατάλληλα εκείνα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για την αντιμετώπιση του κινδύνου και να παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων των Υποκειμένων. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Στο κομμάτι της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου του Ταμείου, τα προσωπικά στοιχεία των φυσικών προσώπων που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και το Ταμείο χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και το Ταμείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στο Ταμείο. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στο Ταμείο.

6. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων και πώς μπορούν να τα ασκήσουν.

Κάθε ασφαλισμένος στο Ταμείο εφόσον αποδέχεται του όρους του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ταμείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την προέλευση, τρόπο και σκοπό επεξεργασίας τους, αποθήκευση τους.
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης ή/και διόρθωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αυτή.
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή και άρνησης-αντίρρησης οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Η ικανοποίηση ωστόσο τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ένταξη και την ύπαρξη ασφάλισης στο Ταμείο, συνεπάγεται τη διακοπή της συμβατικής σχέσης του υποκειμένου με το Ταμείο καθώς με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζονται ζωτικές λειτουργίες του Ταμείου πχ. η δημιουργία μητρώου όπως ορίζεται στο Καταστατικό.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν δυσχεραίνουν τις λειτουργίες και τους σκοπούς του Ταμείου βάσει του Καταστατικού.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνουν τα δεδομένα σε μορφότυπο τέτοιο που να υποστηρίζει την μεταφορά τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (δηλ. άλλο Ταμείο).
 • Τέλος, δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον ο ασφαλισμένος θεωρεί ότι προσβάλλετε ο ίδιος και τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων τους μπορεί να γίνει στο Ταμείο στο 210-3613182, 210-3613183 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Ταμείο θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των ασφαλισμένων και θα απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το Ταμείο θα ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά του Ταμείου.

7. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή θέμα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από το Ταμείο των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

8. Διαβίβαση στοιχείων σε άλλη χώρα της Ε.Ε.:

Το Ταμείο, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τον ασφαλισμένο για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του σε Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με το άρθρο 7 του Νόμου 30/29,ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου απευθείας σε αντίστοιχους φορείς ασφάλισης.

Σύνοψη

Εν κατακλείδι, ο ασφαλισμένος μετά την ανάγνωση του ενημερωτικού αυτού υλικού σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων, δεν θα απαιτείται να προβεί σε κάποια περαιτέρω ενέργεια. Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρξει μεταγενέστερη της ενημέρωσης αυτής αντίρρηση, με υποβολή έγγραφου αιτήματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θα συνεπάγεται την ρητή και απόλυτη συγκατάθεση του ως προς τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που υιοθετεί το Ταμείο και είναι εναρμονισμένοι με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.