Ενημέρωση Μελών

Το Ταμείο ενημερώνει τους ασφαλισμένους του τακτικά με:

α. το ετήσιο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση του Τ.Ε.Α.ΓΕ. και την αναλυτική κίνηση της ατομικής μερίδας.

β. την ετήσια Βεβαίωση για τις ετήσιες εισφορές του μέλους, για φορολογική χρήση.

γ. τη Βεβαίωση για τις παροχές, που τυχόν κατέβαλε το Ταμείο στο μέλος, για φορολογική χρήση.

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή το κάθε μέλος του Τ.Ε.Α.ΓΕ. έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την κίνηση του ατομικού λογαριασμού του, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου, στον «Ατομικό λογαριασμό μέλους». Επίσης το Ταμείο ενημερώνει τα μέλη του εκτάκτως όποτε κριθεί απαραίτητο.