Δικαίωμα εγγραφής

α. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το γεωτεχνικό επάγγελμα είτε ασκούν το επάγγελμα αυτό στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

β. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική. Όμως για τον ασφαλιζόμενο είναι υποχρεωτική και για τους δύο κλάδους. Εξαίρεση μπορεί να γίνει για τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας, μόνο στην περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι ήδη συνταξιούχος από φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ. Η ασφάλιση στο Ταμείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο Εφάπαξ ή Σύνταξης όσο και για τον Κλάδο Αλληλεγγύης.

δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.

ε. Η έναρξη ασφάλισης κάθε μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή του περί εγγραφής, είναι δε η 1η Απριλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου, η 1η Ιουλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1η Οκτωβρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Ιουλίου ως 30 Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου.

στ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού από τον αιτούντα.