Νέα

Μεταβολή του ύψους της τριμηνιαίας εισφοράς

Κάθε μέλος του Τ.Ε.Α.ΓΕ. που επιθυμεί να μεταβάλει το ύψος της τριμηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου, ως έχει δικαίωμα, και με των περιορισμό του ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ορίου, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με fax στον αριθμό 210 - 3613183, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος από την 10η Σεπτεμβρίου έως την 25η Νοεμβρίου έκαστου έτους. Η μεταβολή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου μετά την υποβολή της δήλωσης έτους.

Μεταβολή προσωπικών στοιχείων

Αν μεταβληθούν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΔΤ, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, κλπ) κάποιου συναδέλφου Γεωτεχνικού ασφαλισμένου πρέπει άμεσα να ενημερώσει το Ταμείο με fax στον αριθμό 2103613183.

Πληρωμή Πάγια Εντολή

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε κάθε συνάδελφο γεωτεχνικό ότι η πάγια εντολή είναι εξυπηρέτηση και ασφάλεια για το μέλος του Tαμείου και συγχρόνως συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους του Τ.Ε.Α.ΓΕ.