Διοίκηση

Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι αυτοδιοικούμενο Ταμείο και σύμφωνα με το καταστατικό του διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Τ.Ε.Α.ΓΕ. τα μέλη του Δ.Σ. προβλέπεται να εκπροσωπούν όλους τους κλάδους, που υπάρχουν στον χώρο των Γεωτεχνικών, ως ακολούθως: τέσσερις (4) από τον κλάδο των Γεωπόνων (ΓΠ), δύο (2) από τον κλάδο των Δασολόγων (ΔΣ), δύο (2) από τον κλάδο των Κτηνιάτρων (ΚΤ), δύο (2) από τον κλάδο των Γεωλόγων (ΓΛ) και ένας (1) από τον κλάδο των Ιχθυολόγων (ΙΧ).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι 6 μήνες μετά τη λήξη της.

Το Ταμείο ξεκίνησε την λειτουργία του, το 2006, διοικούμενο από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.). Η σύνθεση της Π.Δ.Ε., ήταν η εξής: 1). Δρ. Μπαθρέλλος Γιώργος (Πρόεδρος - ΓΛ), 2). Τσανικλίδης Φώτης (Αντιπρόεδρος - ΓΠ), 3). Δρ. Νεοφύτου Χρήστος (Γεν. Γραμ. - ΙΧ), 4). Δελέπογλου Στέφανος (κτηνίατρος), 5). Δρ. Ζούρος Νίκος (γεωλόγος), 6). †Ηλιάδης Βασίλης (ΚΤ), 7). Δρ. Μάμαλης Σπύρος (ΓΠ), 8). Μπέσης Κώστας (ΔΣ), 9). Παπαβασιλείου Γιώργος (ΓΠ), 10). Δρ. Σταυρακάκης Μανόλης (ΓΠ) και 11). Τζανιδάκης Γιώργος (ΔΣ).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 διεξήχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του 1ου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων του Ταμείου στις πρώτες εκλογές έφτασε το 71%.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του 2ου αιρετού Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Στις 29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του 3ου αιρετού Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Στις 1 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του 4ου αιρετού Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.ΓΕ. Το Δ.Σ., το οποίο προήλθε από τις εκλογές αυτές, έχει την ευθύνη της διοίκησης του Ταμείου έως το 2026.

Στις 11 Ιανουαρίου 2023 έγινε ανασύσταση του Δ.Σ. που αποτελείται πλέον από τους:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
1 Λαμπρόπουλος Σωτήριος
Πρόεδρος
2 Ζιούβας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
3 Ελευθεριάδης Ισαάκ
Γεν. Γραμματέας
4 Αθανασιάς Σωτήριος
Μέλος
5 Κατσής Θεόδωρος
Μέλος
6 Δελέπογλου Στέφανος
Μέλος
7 Τσώκος Ανδρέας
Μέλος
8 Βολουδάκης Δημήτριος
Μέλος
9 Παπασωτηρίου Σπυρίδων
Μέλος


Είναι απαραίτητο να μνημονευθεί ότι έχουν συνεισφέρει στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. ως παλαιότερα μέλη της Διοίκησης του: ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δρ. Μάμαλης Σπύρος, οι πρώην πρόεδροι του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Παπαβασιλείου Γιώργος, Σταυρακάκης Μανόλης, καθώς και οι κ. Νεοφύτου Χρήστος, Μπέσης Κώστας, †Ηλιάδης Βασίλης, Τζανιδάκης Γιώργος, Ζούρος Νίκος, Τσανικλίδης Φώτης, Μήλιου Ελεάνα.