Μεταβολή του ύψους της τριμηνιαίας εισφοράς

Κάθε μέλος του Τ.Ε.Α.ΓΕ. που επιθυμεί να μεταβάλει το ύψος της τριμηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου, ως έχει δικαίωμα, και με των περιορισμό του ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ορίου, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με fax στον αριθμό 210 - 3613183, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος από την 10η Σεπτεμβρίου έως την 25η Νοεμβρίου έκαστου έτους. Η μεταβολή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου μετά την υποβολή της δήλωσης έτους.