Διαδικασία εγγραφής

α. Ο ενδιαφερόμενος, συμπληρώνει και υποβάλλει στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. την "ΑΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ" που διατίθεται από το Ταμείο ή από την Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.ΓΕ., στην οποία περιέχεται και δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού του. Η αίτηση, ελέγχεται για την πληρότητά της και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

β. Η έναρξη ασφάλισης του μέλους γίνεται την πρώτη ημέρα έκαστου ημερολογιακού τριμήνου, εφ' όσον η αίτηση εγγραφής του έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.

γ. Η πληρωμή της πρώτης εισφοράς του μέλους γίνεται την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου, κατά το οποίο άρχισε η ασφάλισή του. Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. θα του αποστείλει, για το σκοπό αυτό, τη σχετική ειδοποίηση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ".