Κλάδος αλληλεγγύης

Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Αλληλεγγύης του Τ.Ε.Α.ΓΕ. δικαιούται τις παρακάτω παροχές:

Εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας και προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος

α. Σε περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α1. Καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67%.

α2. Κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

α3. Έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.

α4. Έχει καταβάλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν από την επέλευση της αναπηρίας.

β. Εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα, για τη θεμελίωση δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης αρκούν δύο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο αυτό.

γ. Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου, που κατέστη ανάπηρο.

Εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου, δικαιούχοι και προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος

α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δικαιούνται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, εφόσον ο αποβιώσας ασφαλισμένος:

α1. Έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

α2. Έχει καταβάλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν από την επέλευση του θανάτου.

α3. Δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας.

β. Εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, για τη θεμελίωση δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή από τον/την σύζυγο και τα τέκνα, αρκεί ο αποβιώσας να είχε δύο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο αυτό.

Ποσό εφάπαξ παροχής Κλάδου Αλληλεγγύης

α. Ο Κλάδος Αλληλεγγύης του Ταμείου εφαρμόζει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής.

β. Το ποσό της εφάπαξ παροχής είναι αντιστρόφως ανάλογο της ηλικίας του ασφαλισμένου κατά τον χρόνο της επέλευσης του κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου και καθορίζεται ως εξής:

Ηλικία ασφαλισμένου κατά την επέλευση του κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου Ποσό Εφάπαξ Παροχής
Μη συμπλήρωση του 40ου έτους ηλικίας 16.000 €
Συμπλήρωση του 40ου όχι όμως και του 45ου έτους ηλικίας 12.000 €
Συμπλήρωση του 45ου όχι όμως και του 50ου έτους ηλικίας 8.000 €
Συμπλήρωση του 50ου όχι όμως και του 55ου έτους ηλικίας 5.000 €
Συμπλήρωση του 55ου όχι όμως και του 62ου έτους ηλικίας 2.500 €
Συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας 1.000 €

 

Αποζημίωση μακρόχρονης νοσοκομειακής περίθαλψης

α. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο για χρόνο περισσότερο των οκτώ (8) ημερών ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α1. Έχει τουλάχιστον 3 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.

α2. Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και τον προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.

α3. Δεν έχει λάβει αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλψης από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου στην τελευταία, πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, διετία.

Ποσό αναπλήρωσης εισοδήματος λόγω νοσοκομειακής περίθαλψης

α. Η αποζημίωση του ασφαλισμένου λόγω της εισαγωγής του στο νοσοκομείο ξεκινά από την 9η ημέρα νοσηλείας και διακόπτεται την 40η ημέρα νοσηλείας.

β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αφορούν στην είσοδο και στην έξοδο από το νοσοκομείο, την ασθένεια και οτιδήποτε άλλο, θα καθορισθούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

γ. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε μέρα νοσηλείας από την 9η ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο μέχρι και την 40η καθορίζεται σε 30€ ημερησίως.