Νομικό - Θεσμικό πλαίσιο

Οι Νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν την επαγγελματική ασφάλιση, είναι οι παρακάτω:

  • Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α/11.07.2002), άρθρα 7-8
  • Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α 19.08.2005), άρθρο 12
  • Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11.05.2010), άρθρο 22
  • Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α/8.12.2010), άρθρα 5-10
  • Π.Δ. 227/2004 (ΦΕΚ 212 Α/05.11.2004
  • Υ.Α. Φ.επαγγ.ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462Β/17.04.2003)   
  • Υ.Α. Φ. επαγγ.ασφ./43/13.11.2003 (ΦΕΚ 1703Β/ 19.11.2003) 
  • Υ.Α. Φ. 51010/1821/16/16.02.2004 (ΦΕΚ 370Β/ 24.02.2004)