Σκοπός

Σκοπός του Τ.Ε.Α.ΓΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 818/Β - 4 Ιουλίου 2006), είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου και της μακρόχρονης νοσοκομειακής περίθαλψης. Η ασφάλιση στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. δεν αναιρεί και δεν θίγει σε τίποτα την κύρια ασφάλιση κάθε εργαζομένου.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έχουν συσταθεί στο Ταμείο, προς το παρόν, τρεις κλάδοι με παροχές ως εξής:

α. ο Κλάδος Εφάπαξ, που χορηγεί εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος,

β. ο Κλάδος Σύνταξης, που χορηγεί σύνταξη για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος,

γ. ο Κλάδος Αλληλεγγύης, που χορηγεί εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας, του θανάτου και της μακρόχρονης νοσοκομειακής περίθαλψης.