Σύντομο ιστορικό

Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, το Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου είχε, σε περίοπτη θέση, το όραμα, τη σκέψη και τον προβληματισμό για την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου ασφαλιστικού φορέα Γεωτεχνικών.

Η μεγάλη όμως διασπορά στις επαγγελματικές δραστηριότητες και μορφές απασχόλησης των συναδέλφων και η υπαγωγή τους, αναγκαστικά, σε πολλούς, διαφορετικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όρθωνε ανυπέρβλητα εμπόδια και επιδρούσε έντονα ανασταλτικά στην επιδίωξη υλοποίησης αυτού του στόχου.

Με το πέρασμα του χρόνου, η επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήματα, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εισαγωγή του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, προαιρετικού χαρακτήρα, που εντάσσεται στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης και αποσκοπεί στην ασφαλιστική προστασία και ενίσχυση της σύνταξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα προτρέπει τα κράτη μέλη, με φορολογικά και άλλα κίνητρα, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης.

Το Τ.Ε.Α.ΓΕ., όπως και όλα τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η εγγραφή των μελών στο Ταμείο είναι προαιρετική. Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α), Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης, εποπτεύεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ελέγχεται ετήσια από ορκωτούς ελεγκτές.