ΤΕΑ Ιδιωτικού Τομέα στα σχέδια των κοινωνικών εταίρων - Capital 18.03.2018