Φορολογικά κίνητρα

Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης, αποτελεί απόρροια της ευρωπαϊκής τάσης εισαγωγής συνταξιοδοτικών συστημάτων του δεύτερου πυλώνα. Σχετίζεται με την ανάγκη συμπληρωματικής ενίσχυσης των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων ασφάλισης, τα οποία πιέζονται από τη γήρανση του πληθυσμού τους, την επιδείνωση της σχέσης εργαζόμενων - συνταξιούχων, το διεθνή ανταγωνισμό και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης με φορολογικά και άλλα κίνητρα.

Στη χώρα μας η επαγγελματική ασφάλιση θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3029/2002. Η παράγραφος 17 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 προβλέπει ότι: "Τα φορολογικά κίνητρα και οι φορολογικές απαλλαγές για την ασφάλιση στα επαγγελματικά ταμεία, καθορίζονται από το φορολογικό νόμο".

 
Σύμφωνα με τον Ν.4172 / 2013/ Φ.Ε.Κ. 167Α / 23-07-2013 (για τους μισθωτούς και συνταξιούχους) και τον Ν.4110 / 2013/ Φ.Ε.Κ. 17Α / 23-01-2013 (για τους ελεύθερους επαγγελματίες) οι ΕΙΣΦΟΡΕΣ στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. απαλλάσσονται ΠΛΗΡΩΣ της ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Είναι πλέον από τις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, που διατηρούνται.
 
Έτσι η ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο Τ.Ε.Α.ΓΕ., εξαιτίας των φοροαπαλλαγών και σε συνδυασμό με τις αποδόσεις, αποτελεί ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ για κάθε Γεωτεχνικό ΜΙΣΘΩΤΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.
 
Εδώ θα βρείτε τα σχετικά Φ.Ε.Κ.: Ν.4172  Ν.4110  ΠΟΛ 1088/2015  ΠΟΛ 1227/2018